Gebruiksvoorwaarden

Inleiding

Het gebruik van onze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die van tijd tot tijd worden gewijzigd (de "Voorwaarden"). De Voorwaarden moeten door u samen worden gelezen met alle voorwaarden, bepalingen of disclaimers die op de pagina's van onze website worden vermeld. Lees de Voorwaarden zorgvuldig door. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van onze website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, klanten en handelaren zijn,Als u deze website bezoekt en gebruikt, accepteert u en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en te voldoen aan de Voorwaarden en ons Privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met de Voorwaarden of ons Privacybeleid, bent u niet bevoegd om onze website te bezoeken, een van de diensten op onze website te gebruiken of een bestelling te plaatsen op onze website.

Gebruik van onze website

U stemt ermee in onze website voor legitieme doeleinden te gebruiken en niet voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het schenden van intellectuele eigendoms- of privacywetgeving. Door akkoord te gaan met de Voorwaarden, verklaart en garandeert u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waarin u woont en dat u wettelijk in staat bent een bindend contract aan te gaan.

U stemt ermee in onze website niet te gebruiken om activiteiten uit te voeren die een civiel- of strafrechtelijke overtreding vormen of de wet overtreden. U stemt ermee in niet te proberen het netwerk of de beveiligingsfuncties van onze website te verstoren of ongeautoriseerde toegang tot onze systemen te verkrijgen.

U stemt ermee in om ons te voorzien van accurate persoonlijke informatie, zoals uw e-mailadres, postadres en andere contactgegevens om uw bestelling te voltooien of contact met u op te nemen als dat nodig is. U stemt ermee in om uw account en informatie onmiddellijk bij te werken. U geeft ons toestemming om deze informatie te verzamelen en te gebruiken om contact met u op te nemen in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om service te weigeren aan iedereen, op elk moment, om welke reden dan ook. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de website, inclusief het beëindigen, wijzigen, opschorten of stopzetten van elk aspect van de website op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij kunnen aanvullende regels of beperkingen opleggen aan het gebruik van onze website. U stemt ermee in om de Voorwaarden regelmatig door te nemen en uw voortdurende toegang of gebruikvan onze website betekent dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen.

U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of derden voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van onze website of voor enige dienst, inhoud, functie of product aangeboden via onze website.

Koppelingen naar websites van derden

Links van of naar websites buiten onze website zijn alleen bedoeld voor het gemak. Wij beoordelen, onderschrijven, goedkeuren of controleren geen sites die gelinkt zijn van of naar onze website, de inhoud van die sites, de daarin genoemde derden of hun producten en diensten en zijn daarvoor niet verantwoordelijk. Het linken naar een andere site is op eigen risico en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade inLinks naar downloadbare softwaresites zijn alleen voor het gemak en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele problemen of gevolgen in verband met het downloaden van de software. Het gebruik van gedownloade software valt onder de voorwaarden van de licentieovereenkomst, indien aanwezig, die bij de software wordt geleverd.

Uw persoonlijke gegevens

Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen.

Fouten en weglatingen

Houd er rekening mee dat onze website typografische fouten of onnauwkeurigheden kan bevatten en mogelijk niet volledig of actueel is. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken (ook nadat een bestelling is ingediend). Dergelijke fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen kunnen betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promotie enbeschikbaarheid en we behouden ons het recht voor om een bestelling die geplaatst is op basis van onjuiste prijs- of beschikbaarheidsinformatie te annuleren of te weigeren, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Wij verbinden ons er niet toe om informatie op onze website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

U aanvaardt alle verantwoordelijkheid en risico's met betrekking tot uw gebruik van onze website, die wordt geleverd "zoals deze is" zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot informatie die toegankelijk is vanaf of via onze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle inhoud en materialen, en functies en diensten die op onze website, die allemaal worden geleverd zondergarantie van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van inhoud of informatie, ononderbroken toegang, en alle garanties van titel, niet-inbreuk, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Wij garanderen niet dat onze website of het functioneren daarvan of de inhoud en het materiaal van de diensten die daarbij beschikbaar worden gesteldtijdig, veilig, ononderbroken of vrij van fouten zal zijn, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd, of dat onze websites of de servers die onze website beschikbaar maken vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

Het gebruik van onze website is geheel voor uw eigen risico en u bent volledig verantwoordelijk voor alle kosten in verband met uw gebruik van onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade in verband met het gebruik van onze website.

In geen geval zullen wij, of onze gelieerde ondernemingen, onze of hun respectieve content- of serviceproviders, of een van onze of hun respectieve directeuren, functionarissen, agenten, contractanten, leveranciers of werknemers aansprakelijk zijn jegens u voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg-, exemplarische of bestraffende schade, verliezen of oorzaken van actie, of verloren inkomsten, gederfde winst, verloren zaken of omzet, of enige anderetype schade, hetzij op basis van contract of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van, of het onvermogen tot gebruik, of de prestaties van, onze website of de inhoud of het materiaal of de functionaliteit via onze website, zelfs als we zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

In bepaalde rechtsgebieden is beperking van aansprakelijkheid of uitsluiting of beperking van bepaalde schade niet toegestaan. In dergelijke rechtsgebieden zijn sommige of alle van de bovenstaande disclaimers, uitsluitingen of beperkingen mogelijk niet op u van toepassing en wordt onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord ons te verdedigen en te vrijwaren, en ons en onze gelieerde ondernemingen en onze en hun respectieve directeuren, functionarissen, agenten, aannemers en werknemers schadeloos te stellen voor alle verliezen, aansprakelijkheden, claims, onkosten (met inbegrip van juridische kosten) die op enigerlei wijze voortvloeien uit, verband houden met of in verband staan met uw gebruik van onze website, uw overtreding van de Voorwaarden of het plaatsen of verzenden van materiaal opof via de website door u, met inbegrip van maar niet beperkt tot claims van derden dat door u verstrekte informatie of materialen inbreuk maken op eigendomsrechten van derden.

Gehele overeenkomst

De Voorwaarden en alle documenten waarnaar daarin uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp van de Voorwaarden en vervangen alle eerdere overeenkomsten, afspraken of regelingen tussen u en ons, hetzij mondeling hetzij schriftelijk. Zowel u als wij erkennen dat, bij het aangaan van deze Voorwaarden, noch u noch wij hebben vertrouwd op enige vertegenwoordiging, toezegging of overeenkomst tussen u en ons.belofte gegeven door de ander of geïmpliceerd uit iets gezegd of geschreven tussen u en ons voorafgaand aan deze Voorwaarden, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in de Voorwaarden.

Verklaring van afstand

Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van de Voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Een verklaring van afstand door ons van een verzuim vormt geen verklaring van afstand van een later verzuim. Geen verklaring van afstand door ons is effectief tenzij deze schriftelijk aan u is medegedeeld.

Rubrieken

Alle kopjes en titels hierin zijn alleen voor het gemak.

Scheidbaarheid

Als een van de bepalingen van de Voorwaarden door een bevoegde autoriteit ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling in die mate worden gescheiden van de overige Voorwaarden, die geldig en afdwingbaar blijven voor zover de wet dit toestaat.

Stuur alle vragen, opmerkingen en feedback naar [email protected]

Scroll naar boven